Zriaďovateľ

Kongregácia Dcér Božskej Lásky – Filiae Divinae Caritatis (FDC)

sme medzinárodnou rehoľnou inštitúciou pápežského práva, ktorá má kontemplatívno – apoštolské zameranie. Sme povolané žiť celkom v láske s Trojjediným Bohom medzi ľuďmi.

Kongregáciu založila Božia služobnica Matka Františka Lechnerová 21. novembra 1868 vo Viedni. Od detstva nosila vo svojom srdci silnú túžbu tíšiť duchovný i telesný hlad chudobných a zachraňovať ich duše. Túto Bohom vloženú  túžbu srdca neskôr naplnila konkrétnou pomocou chudobným dievčatám prichádzajúcim do veľkomiest za prácou a opusteným sirotám či ženám.

Vynikala charizmou dôvery v Božiu  prozreteľnosť, s ktorou založila za svojho života 32 veľkých domov pre služobné dievčatá, siroty a sestry. Pomohla takto tisíckam chudobným a ľuďom v núdzi podľa svojho hesla:

„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Viac info na: marianky.sk